כתב הצהרה להתחייבות להורים שאינם חיים יחדיו / הורים עצמאים

(הורים עצמאים: רווקים/גרושים/פרודים/יחידניים)

כתב הצהרה והתחייבות בתמיכה לבקשה (חובה) שדה חובה


ללימודים במערכת החינוך בפרדס חנה כרכור

 להלן: "ההורה השני"

הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת כי (חובה) שדה חובה

אנא סמן (חובה) שדה חובה

ידוע לי כי אם יימצא שהמידע שנמסר איננו אמת, רשאית המועצה לבטל/לשנות את הרישום/העברה של הקטין, וכן, לנקוט  בכל האמצעים העומדים לרשותה על-פי דין.

 עוד ידוע לי, כי אשא בכל האחריות בגין הנזקים שייגרמו היה והמידע שמסרתי אינו נכון.

 הנני מוותר/ת בזאת על כל טענה באשר לפגיעה בפרטיותי מכוח כל דין או הסכם, ולא תהיה לי טענה ו/או תביעה מכל סוג  שהוא בקשר עם מסירת המידע כאמור למועצה.

 הנני מתחייב/ת להודיע לגורם הרלוונטי באגף החינוך על כל שינוי במידע המפורט בכתב הצהרה והתחייבות זו לאלתר.

לראייה באתי על החתום:

Browser not supported